Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
Lấy Token Page (Trang) • Autofb .NÉT
TOOLs Lấy Token Page (Trang)
Giới thiệu : Tool sẽ giúp bạn, lấy token tất cả các page của bạn, chúng tôi không lưu lại token của bạn.
Chú ý : Nhập token của APP nào vào thì sẽ nhận được token page thông qua APP đó, nếu token nhập vào full quyền thì token page cũng full quyền..