Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
TOOLs ♥ Autofb .NÉT