Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
Hướng Dẫn ♥ Autofb .NÉT
Cài Đặt Cơ Bản

Các điều kiện bắt buộc để sử dụng được hệ thống Autofb .NÉT

Điều kiện 1: Cài đặt năm sinh sao cho đủ 18+. Cài đặt
Điều kiện 2: Ai có thể theo dõi bạn ? chọn Mọi người. Cài đặt
Điều kiện 3: Các bài viết phải ở chế độ Mọi người. Cài đặt
• Cài đặt này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi Cài đặt, các bài đăng trước đó thì phải chỉnh sửa ngay trên bài đăng.
Điều kiện 4: Bật cho phép Mọi người có thể thích và bình luận ảnh đại diện ảnh bìa. Cài đặt
Điều kiện 5: Bật cho phép Mọi người có thể bình luận về bài viết của bạn. Cài đặt
Điều kiện 6: Ai có thể gửi lời mời kết bạn đến bạn, chọn Mọi người. Cài đặt
Câu Hỏi Thường Gặp

Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp khi sử dụng hệ thống Autofb .NÉT

1 -
2 -
3 -