Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
Bảng Giá ♥ Autofb .NÉT
Bảng Giá Hệ Thống
Số lượng
Giá 1 tháng
Từ 1OO đến 2OO like (thích & cảm xúc)
80.000 đ
Từ 2O1 đến 5OO like (thích & cảm xúc)
160.000 đ
Từ 5O1 đến 1OOO like (thích & cảm xúc)
300.000 đ
Số lượng
Giá 1 tháng
10 cmt (bình luận)
60.000 đ
20 cmt (bình luận)
120.000 đ
30 cmt (bình luận)
180.000 đ
40 cmt (bình luận)
240.000 đ
50 cmt (bình luận)
300.000 đ
60 cmt (bình luận)
360.000 đ
70 cmt (bình luận)
420.000 đ
80 cmt (bình luận)
480.000 đ
90 cmt (bình luận)
540.000 đ
100 cmt (bình luận)
600.000 đ
Số lượng
Giá 1 tháng
10 share (chia sẻ)
15.000 đ
15 share (chia sẻ)
22.500 đ
20 share (chia sẻ)
30.000 đ
25 share (chia sẻ)
37.500 đ
30 share (chia sẻ)
45.000 đ
35 share (chia sẻ)
52.500 đ
40 share (chia sẻ)
60.000 đ
45 share (chia sẻ)
67.500 đ
50 share (chia sẻ)
75.000 đ
55 share (chia sẻ)
82.500 đ
Số lượng
Giá 1 tháng
50 live (người xem live stream)
100.000 đ
100 live (người xem live stream)
200.000 đ
150 live (người xem live stream)
300.000 đ
200 live (người xem live stream)
400.000 đ
250 live (người xem live stream)
500.000 đ
300 live (người xem live stream)
600.000 đ
350 live (người xem live stream)
700.000 đ
400 live (người xem live stream)
800.000 đ
450 live (người xem live stream)
900.000 đ
500 live (người xem live stream)
1.000.000 đ
600 live (người xem live stream)
1.200.000 đ
700 live (người xem live stream)
1.400.000 đ
800 live (người xem live stream)
1.600.000 đ
900 live (người xem live stream)
1.800.000 đ
1000 live (người xem live stream)
2.000.000 đ

Loại
Giá
Cảm xúc + Bình luận + Up bài viết
30.000 đ

Số lượng
Giá
1 cmt (bình luận)
250 đ
1 share (chia sẻ)
150 đ
1 like (thích & cảm xúc)
5 đ
1 view (người xem video)
12 đ
1 live (người xem trực tiếp / 1 phút)
20 đ